מחקר ופיתוח

מחלקת מחקר ופיתוח עוסקת ביצירת מגוון תוכניות ותסקירים סביבתיים לגופים ציבוריים ופרטיים, מסייעת לגיבוש תוכניות לתכנון ושיפור מערך הניקיון ומפקחת על מגוון פרוייקטים ברשויות מקומיות.

תוכניות ותסקירים סביבתיים

מחלקת מחקר ופיתוח עורכת מגוון רחב של תוכניות ותסקירים סביבתיים הכוללים בין היתר תכניות אב ותכניות מפורטות לרשויות מקומיות ותאגידים בטיפול בפסולת, תחזיות לייצור פסולת עתידי, תסקירים להתכנות כלכלית לפרויקטים בתחום הפסולת, תסקירים לבחינת אתרים להקמת תחנת מיון לפסולת, מודלים לאגרות אשפה עודפת מתעשייה וכו'.

תכנון מערך הניקיון העירוני

מחלקת מחקר ופיתוח מגבשת וכותבת תכניות לניקיון עירוני לרשויות מקומיות על פי עקרונות של התייעלות וניצול נכון של ציוד מכאני מתקדם וכוח אדם.  התכניות נבנות על סמך דרישות הספציפיות של כל רשות וברזולוציה מקסימלית.

פיקוח במגוון פרויקטים

מחלקת מחקר ופיתוח מפקחת על מגוון פרויקטים ברשויות מקומיות כגון שיקום אתרי פסולת לא חוקיים, התקנת מערך טמוני קרקע, הריסת מבנים והקמת פארק מתקני שעשועים. עבודת הפיקוח על מהלך ביצוע העבודות כוללת בין היתר: בחינת טיב החומרים או המלאכה שנעשית על ידי הספק, בדיקת תוכניות הפרויקט, מעקב אחר עמידה בלוחות הזמנים, קיזוז כספים על ליקויים וקישור בין הגורמים השונים בפרויקט.
הפיקוח על ידי חברת פורטל מאפשר לרשות המקומית להיות בשליטה על הפרויקט המתבצע בשטח שיפוטה, לבקר את איכות ביצוע הפרויקט, לפקח אחר הקבלנים המבצעים ולמנוע קונפליקטים מיותרים בין הרשות לקבלן.

סל הכלים אשר ברשות מחלקת מחקר ופיתוח:

  • דיווח שנתי – PRTR
  • דוחות על פי צו פיקוח מחירים לתחנות מעבר
  • פיתוח המרחב העירוני: ניהול פעולות גינות קהילתיות, מערכי חינוך, הסברה, הטמעה.
  • ייעוץ וליווי מקצועי לדרג הבכיר ברשויות בנושא סביבה בכלל ובהיבט הפסולת בפרט.
  • סקרי שטח בנושאי תשתית: סקר התייעלות אנרגטית בתאורת רחוב, סקר אסבסט במוסדות ציבור ועוד.
  • טיפול בפסולת בניין
  • ייעוץ בנושא חוקי עזר לפסולת (מחלקת מחקר ופיתוח ומחלקה משפטית).
  • תסקירי סביבה ונוף.

ייעוץ והסברה

חברת פורטל מעניקה שירותי הסברה והדרכה במגוון תחומים סביבתיים לרבות הטמעת הפרדת פסולת לזרמיה וכן הטמעת ההליכים במוסדות ציבוריים וחינוכיים לשם הקניית ערכי הקיימות ועידודםלטובת ביצוע הטמעת התהליך שהוחלט עם הרשות אל מול התושבים.
ההדרכה נעשית הן במוסדות והרשויות והן בשיטת door to door לתושבים.