מכרזים ציבוריים וייעוץ משפטי

חברת פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי, מלווה רשויות וגופים ציבוריים בגיבוש מכרזים ציבוריים ומכרזים עירוניים במגוון תחומים ונושאים סביבתיים, ביניהם: הדברה, טיאוט (ידני/מכני), פינוי כלל סוגי האשפה, הפעלת תחנות מעבר, מבני ציבור, גנים ציבוריים ועוד. השירות כולל את גיבוש והכנת המכרז משלב הכתיבה ועד ליווי עד סיום שלב היישום שלו בפועל.

ייחודיות שירות המכרזים של פורטל:

השירות המוצע על ידי פורטל הינו שילוב 3 אספקטים מהותיים התורמים להצלחתו כל מכרז התורמים להצלחתו:

  • אספקט מקצועי – גיבוש המפרט הטכני הנדרש לביצוע העבודות בצורה הטובה ביותר ולשביעות רצון המזמין, בהיקף אשר אומד נכון את צרכי המזמין.
  • אספקט כלכלי – גיבוש אומדנים מפורטים ומחירים מרביים בהתאמה לתקציבי המזמין ומחירי השוק התעדכנים ועל ידי כך יצירת חסכון משמעותי בכספי ציבור.
  • אספקט משפטי – גיבוש חוות דעת מקצועיות וכל ליווי משפטי ככל שנדרש על ידי המזמין. ליווי בגיבוש תנאי הסף במכרז, קבלת אישורים לפרסום וליווי ע״י גופים רשמיים – תאגיד תמיר, תאגיד אל״ה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים וכו׳.

שלושת הרכיבים הנ״ל משלימים את המכרז לתוצר המלא, השלם והנכון ביותר לרשות, דבר שחוסך זמן יקר, מקדם הליכים בצורה מהירה ויעילה ומבטיח תוצר איכותי ומותאם למזמין. הכל בניהולה של יועמ״ש החברה ובכפוף לאישורם של נציגי המזמין. 

בהתאם לשיקול דעת מזמין המכרז, מוענקים גם שירותי הטמעת מהות העבודות מול הקבלנים הזוכים, תיאום ציפיות והערכות לביצוען של העבודות. כמו כן, ניתן שירות של גיבוש תוכניות עבודה חדשות ו/או מעודכנות לשם שיפור השירותים המוענקים במסגרת המכרז החדש וכן צמצום בעלויות וזאת מבלי לפגוע בטיב השירות המוענק לרשות.

מכרז פומבי מורכב מ- 6 רכיבים עיקריים:

  • תנאי הסף (מי רשאי להשתתף).
  • אופן ביצוע העבודה (המפרט הטכני).
  • חוזה קבלנות (הוראות לביצוע)
  • קנסות וסנקציות בגין אי ביצוע העבודה.
  • אופן תשלום התמורה.
  • אומדנים, כמויות ומחירים (הצעת המחיר).

השירותים של פורטל מוענקים להיקף לא מבוטל של 182 רשויות מקומיות בישראל, וכן גופים ציבוריים וממשלתיים (רשתות מזון ומסחר, גופים ממשלתיים, חברות ממשלתיות וכלכליות – דוגמת שופרסל, משטרת ישראל, משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה, ועוד)

החברה מפרסמת כ- 200 מכרזים ציבוריים ומכרזים עירוניים מדי שנה ומונה צוות משפטי רחב בניהול יועמ״ש החברה.