** החברה מבצעת גם דיווחים לתחנות מעבר כמענה לצו פיקוח המחירים על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה **